اندیشه ورزان

این صفحه دربردارنده فهرست اندیشمندانی است که از آراء و نظراتشان در میزهای تخصصی و پژوهش های منهاج درباره چالش ها و مسائل گوناگون استفاده گردیده است . این بهره گیری بر اساس قواعد پذیرفته شده و اصولی ” تضارب آراء “و “آزاد اندیشی ” در بسترهای علمی تخصصی و اندیشه ورزانه است ،که خط مشی بنیادین و اساسی اندیشکده ی منهاج نیز در نیل به نهضت اندیشه ورزی به شمار می روند ؛از این رو ارائه ی نظرات گوناگون به معنای تأیید آنها از سوی گردانندگان منهاج نبوده بلکه به عنوان لازمه ی تضارب آراء و نظرات، دنبال گردیده است .