اسفند 30, 1395

پروژه ارتقاء و کارآمدی تبلیغ سنتی

این پروژه به سفارش کارگروه فرهنگی بیت رهبر انقلاب و به کارفرمایی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 89 به انجام رسید. در این پروژه که برمبنای […]
اسفند 27, 1395

درباره اندیشکده منهاج ولایت

اندیشکده منهاج ولایت، گامی است جدی در تشکیل هیئت های اندیشه ورز در جهت پاسخگویی به نیاز های فکری و اندیشه ای نظام اسلامی ، این […]
اسفند 25, 1395

فرهنگ

فرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و معمولاً به دو صورت ممکن است واقع شود. اول بصورت […]