محصولات پژوهشی و تولیدات اندیشه ورزی میزهنر،رسانه و فضای مجازی

تدوین مدل شناسایی و اولویت بندی چالش های هنر،رسانه و فضای مجازی

جریان شناسی مواجهه با فضای مجازی و نقد و بررسی آنها

ابعاد چالش های دوگانه سازی از هنر و اسلام پس از انقلاب اسلامی