محصولات پژوهشی و تولیدات اندیشه ورزی میزآسیب ها و چالش های اجتماعی

حاشیه نشینی در کلان شهرها

تدوین مدل شناسایی و اولویت بندی چالش ها و مسائل اجتماعی

تبیین فقر فرهنگی و آثار و اسیب های اجتماعی آن

ملی گرایی ،قومیت گرایی ، اسلام گرایی و اختلالات هویت اجتماعی