محصولات پژوهشی و تولیدات اندیشه ورزی میز تحول حوزه

 معماری نظام تبلیغ دینی

ارتقای شاخصه های کیفی تبلیغ سنتی

تبلیغ دانش آموزی

آموزش پژوهش محور در حوزه های علمیه