پژوهش های میز مدیریت تحول حوزه

فهرست پژوهش های این میز تخصصی را در این صفحه می توانید مشاهده کنید و برای اطلاع از جزئیات هر پژوهش  می توانید از پنل مدیریت هر کدام استفاده نمایید !

تحلیل و تبیین تبلیغ دانش آموزی

کارفرما : سازمان تبلیغات اسلامی

مفاهیم ، ابعاد ، وضعیت شناسی ، سیاست پژوهی

بررسی جریان ها و نظریه های تبلیغ دینی

کارفرما : دفتر تبلیغات اسلامی

شناسایی ، تحلیل وضعیت وتبیین جریان ها و نظریه ها

ظرفیت شناسی توسعه معارف قرآنی در مجامع آکادمیک اروپا

کارفرما : شورای توسعه قرآنی وزارت علوم و تحقیقات

شناسایی ، تحلیل وضعیت و اقدام نگاری

معماری نظام تبلیغ دینی

کارفرما : سازمان تبلیغات اسلامی

سیاست پژوهی و اقدام نگاری

شاخصه های ارتقای کیفی تبلیغ سنتی

کارفرما : سازمان تبلیغات اسلامی

گفتار پژوهی ، تحلیل وضعیت

ظرفیت شناسی سایبری مراکز حوزوی

کارفرما : مرکز ملی فضای مجازی

شناسایی ، تحلیل وضعیت و ارزیابی

تحلیل و تبیین آموزش پژوهش محور

کارفرما : معاونت آموزش حوزه های علمیه

بررسی و تحلیل کیفی

؟

کارفرما : ؟

؟

؟

کارفرما : ؟

؟

پژوهش های در حال انجام

تحلیل و تبیین تبلیغ دانش آموزی

کارفرما : سازمان تبلیغات اسلامی

مفاهیم ، ابعاد ، وضعیت شناسی ، سیاست پژوهی

بررسی جریان ها و نظریه های تبلیغ دینی

کارفرما : دفتر تبلیغات اسلامی

شناسایی ، تحلیل وضعیت وتبیین جریان ها و نظریه ها

ظرفیت شناسی توسعه معارف قرآنی در مجامع آکادمیک اروپا

کارفرما : شورای توسعه قرآنی وزارت علوم و تحقیقات

شناسایی ، تحلیل وضعیت و اقدام نگاری

پژوهش های انجام یافته

معماری نظام تبلیغ دینی

کارفرما : سازمان تبلیغات اسلامی

سیاست پژوهی و اقدام نگاری

شاخصه های ارتقای کیفی تبلیغ سنتی

کارفرما : سازمان تبلیغات اسلامی

گفتار پژوهی ، تحلیل وضعیت

ظرفیت شناسی سایبری مراکز حوزوی

کارفرما : مرکز ملی فضای مجازی

شناسایی ، تحلیل وضعیت و ارزیابی

پژوهش های در مرحله طرح نامه

تحلیل و تبیین آموزش پژوهش محور

کارفرما : معاونت آموزش حوزه های علمیه

بررسی و تحلیل کیفی

؟

کارفرما : ؟

؟

؟

کارفرما : ؟

؟