مسائل میز مدیریت تحول حوزه های علمیه

   

عنوان مسئله اصلی

عنوان مسئله فرعی

شناسه اجمالی

شناسه تفصیلی

شبکه مفاهیم مرتبط

1

انقلاب جنسی

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
2

فقر (اقتصادی و فرهنگی)

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
3

بدحجابی

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
4

طلاق و فروپاشی خانواده

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
5

اعتیاد و مواد مخدر

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
6

اختلالات هویت ملی

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
7

ملی گرایی افراطی و باستان گرایی

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
8

قومیت گرایی 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 9

گسست نسلی

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
10 

مصرف گرایی و اسراف

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 11

معضلات اخلاقی

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
12 

فردگرایی

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 13

دروغ

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
14 

چاپلوسی

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 15

سودپرستی

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
16 

ریاکاری

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 17

پرخاشگری

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
18 

ضعف بهره وری

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 19

فاصله طبقاتی،اشرافیت و انحصار

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
20 

مهاجرت و حاشیه نشینی

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 21

رشد منفی و پیر شدن جمعیت

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
22 

تبعیض وفساد اقتصادی

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 23

کودکان کار

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
24 

عرفان های کاذب و فرقه گرایی

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 25

ارتکازات غلط و قشری گری

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
26 

تحجر

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 27

غربزدگی

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
28 

سوء مصرف کالای فرهنگی

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط
 29

تصادفات رانندگی

 

شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط