محصولات پژوهشی و تولیدات اندیشه ورزی میزمهندسی و مدیریت فرهنگی

ابعاد و مبانی فرهنگ و فعالیت فرهنگی از منظر رهبر انقلاب

تدوین مدل شناسایی و اولویت بندی چالش ها و مسائل فرهنگی

مبانی مدیریت و سازه های فرهنگی در نظام اسلامی

اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی