تور اندیشه ورزی مسئله محور در منهاج !

در این تور با مفاهیم،فرآیندها،روشها،محصولات وکاربردهای اندیشه ورزی مسئله محور در منهاج آشنا می شوید !
4

مفاهیم و اصطلاحات اندیشه ورزی

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحاتی که در مراحل مختلف چرخه ی اندیشه ورزی مسئله محور به کار می رود، نقش مهمی در فهم روش ها و مراحل کار دارد .

اگر می خواهید با شیوه ی اندیشکده در پردازش مسائل و چالش ها ارتباط برقرار کنید حتماً این بخش را مطالعه نمایید !

92409b1d
Pdca 3b659

مراحل و فرآیندهای اندیشه ورزی مسئله محور

اندیشه ورزی مسئله محور ، ترکیبی از روش ها در مراحل مختلف برای تحلیل و یافتن پاسخ چالش هاو مسائل جامعه ی امروز ماست!

شناختن این مراحل و فرآیند ها در اندیشه ورزی، گامی مهم و اساسی به شمار می رود .  

روش های اندیشه ورزی

برای شناختن دقیقتر مسائل و چالش ها و یافتن بهترین راهکارها و اقدامات در پاسخگویی به آنها، از چه روشهایی می توانیم استفاده کنیم ؟

اگرمی خواهید از روشهایی که ما در چرخه ی اندیشه ورزی در اندیشکده منهاج استفاده می کنیم آگاهی پیدا کنید، ضروری است این بخش را مطالعه نمایید ! 

Method

محصولات اندیشه ورزی مسئله محور

پس از تحقق و شکل گیری مراحل اندیشه ورزی مسئله محور درباره چالش ها و مسائل موجود به چه محصولات و فرآورده هایی می رسیم ؟

دست آوردهای اندیشه ورزی مسئله محور در قالب چه محصولاتی در منهاج قابل ارائه می باشد ؟!  

کاربردهای اندیشه ورزی مسئله محور

اندیشه ورزی مسئله محور چه کاربردها ،منافع و مزایایی دارد ؟! چه سطوحی از جامعه می توانند مشتریان آن باشند و دورنمای استفاده ی فراگیر از آن در اصلاح معضلات جامعه و پاسخگویی به نیازهای فکری چیست ؟

برای یافتن پاسخ این پرسش ها حتماً این بخش را ببینید !

Financial Analysis Smaller
5
چرخه ی اندیشه ورزی
4
گام اول

مفاهیم و اصطلاحات اندیشه ورزی

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحاتی که در مراحل مختلف چرخه ی اندیشه ورزی مسئله محور به کار می رود، نقش مهمی در فهم روش ها و مراحل کار دارد .

اگر می خواهید با شیوه ی اندیشکده در پردازش مسائل و چالش ها ارتباط برقرار کنید حتماً این بخش را مطالعه نمایید !

92409b1d
گام دوم
Pdca 3b659

مراحل و فرآیندهای اندیشه ورزی مسئله محور

اندیشه ورزی مسئله محور ، ترکیبی از روش ها در مراحل مختلف برای تحلیل و یافتن پاسخ چالش هاو مسائل جامعه ی امروز ماست!

شناختن این مراحل و فرآیند ها در اندیشه ورزی، گامی مهم و اساسی به شمار می رود .  

گام سوم

روش های اندیشه ورزی

برای شناختن دقیقتر مسائل و چالش ها و یافتن بهترین راهکارها و اقدامات در پاسخگویی به آنها، از چه روشهایی می توانیم استفاده کنیم ؟

اگرمی خواهید از روشهایی که ما در چرخه ی اندیشه ورزی در اندیشکده منهاج استفاده می کنیم آگاهی پیدا کنید، ضروری است این بخش را مطالعه نمایید ! 

Method
گام چهارم

محصولات اندیشه ورزی مسئله محور

پس از تحقق و شکل گیری مراحل اندیشه ورزی مسئله محور درباره چالش ها و مسائل موجود به چه محصولات و فرآورده هایی می رسیم ؟

دست آوردهای اندیشه ورزی مسئله محور در قالب چه محصولاتی در منهاج قابل ارائه می باشد ؟!  

گام پنجم

کاربردهای اندیشه ورزی مسئله محور

اندیشه ورزی مسئله محور چه کاربردها ،منافع و مزایایی دارد ؟! چه سطوحی از جامعه می توانند مشتریان آن باشند و دورنمای استفاده ی فراگیر از آن در اصلاح معضلات جامعه و پاسخگویی به نیازهای فکری چیست ؟

برای یافتن پاسخ این پرسش ها حتماً این بخش را ببینید !

Financial Analysis Smaller
سطوح اندیشه ورزی
5