فروردین 18, 1396

گفتگوی پژوهشی- تست دسته رویدادهای پژوهشی 3

گفتگو با مسئول بین الملل دانشگاه ادیان – تست می شود بخش رویدادهای پژوهشی . گفتگو با مسئول بین الملل دانشگاه ادیان – تست می شود بخش […]
فروردین 18, 1396

گفتگوی پژوهشی- تست دسته رویدادهای پژوهشی 2

گفتگو با مسئول بین الملل دانشگاه ادیان – تست می شود بخش رویدادهای پژوهشی . گفتگو با مسئول بین الملل دانشگاه ادیان – تست می شود بخش […]
فروردین 18, 1396

گفتگوی پژوهشی- تست دسته رویدادهای پژوهشی 1

گفتگو با مسئول بین الملل دانشگاه ادیان – تست می شود بخش رویدادهای پژوهشی . گفتگو با مسئول بین الملل دانشگاه ادیان – تست می شود بخش […]