مهر 4, 1397

آغاز مراحل و فرآیندهای پروژه پژوهشی مربوط به “جریان شناسی تبلیغ دینی”

“بررسی نظریه ها ، مبانی و جریان شناسی تبلیغ دینی ” عنوان پروژه ای است پژوهشی که به همت کارگروه تدوین اسناد راهبردی اندیشکده منهاج و […]
مهر 4, 1397

آغاز مراحل و فرآیندهای پروژه پژوهشی مربوط به “تبلیغ دانش آموزی”

“مطالعه و تدوین سند جامع تحلیل تبلیغ دانش آموزی ” عنوان پروژه ای است پژوهشی که به همت کارگروه تدوین اسناد راهبردی اندیشکده منهاج و به […]