آبان 11, 1397

حجت الاسلام والمسلمین داوود فتح الله زاده

مبلغ و پژوهشگر مطالب این اندیشه ورز در منهاج:  مصاحبه اخلاق تبلیغ
آبان 9, 1397

روح الله فرشادفر

رییس شورای مرکزی مجموعه ی فرهنگی عاشوراییان اصفهان مطالب این اندیشه ورز در منهاج:  تبلیغ دانش آموزی
آبان 4, 1397

حجت الاسلام والمسلمین حمید رضا اسلامیه

مبلغ و پژوهشگر مطالب این اندیشه ورز در منهاج:  مصاحبه اخلاق تبلیغ مصاحبه تبلیغ دانش آموزی
آبان 4, 1397

حجت الاسلام والمسلمین حسن بوسلیکی

مبلغ و پژوهشگر مطالب این اندیشه ورز در منهاج:  مصاحبه اخلاق تبلیغ
آبان 4, 1397

حجت الاسلام والمسلمین مهدی فصیحی

مبلغ و پژوهشگر مطالب این اندیشه ورز در منهاج:  مصاحبه اخلاق تبلیغ
آبان 4, 1397

حجت الاسلام والمسلمین داوود فتح الله زاده

مبلغ و پژوهشگر مطالب این اندیشه ورز در منهاج:  مصاحبه اخلاق تبلیغ