شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

سیاست پژوهی و اقدام نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی

چکیده پژوهش با توجه به مفاهمه ی فراگیری که در ضرورت تحول و کارآمدسازی سیستم تبلیغ دینی در میان دستگاه های تبلیغ دینی و فعالان تبلیغی […]