تیم ستادی منهاج

مجید نقدی

دبیر علمی میز گفتمان انقلاب اسلامی

09126513607


حمید اسلامیه

ذبیر علمی میز انسان ، مهندسی و مدیریت فرهنگی


محمد همایونفر

مدیر علمی منهاج ، دبیر علمی میز انسان ، اخلاق و سبک زندگی


علی اکبر زارعی

دبیر علمی میز هنر، رسانه و فضای مجازی


سید مهدی موشح

دبیر علمی میز مدیریت و تحول حوزه های علمیه


مهدی چپریان

دبیر علمی میز آسیب ها و چالش های اجتماعی