شهریور 30, 1397

کدام انسان؟

فرهنگ و تمدن غرب انسان را چگونه می شناسد ؟ آیا این تعریف از انسان صحیح است ؟ آیا از اهمیت این موضوع اطلاع داریم ؟ […]
شهریور 30, 1397

درسهایی برای زندگی

فوتوکلیپی از مباحث انسان شناسی استاد محمد شجاعی