اندیشکده منهاج ولایت، گامی است جدی در تشکیل هیئت های اندیشه ورز در جهت پاسخگویی به نیاز های فکری و اندیشه ای نظام اسلامی ، این اندیشکده با استفاده از فناوری اطلاعات و بستر های مجازی بر آن است تا با ایجاد شبکه ای منسجم از تحلیلگران جوان و انقلابی به ایفای نقشی حیاتی در پیچ تاریخی انقلاب اسلامی بپردازد .انبوه نیازهای فکری نظام در مسیر تمدن سازی اسلامی نیازمند ایجاد سازوکارها و سازه هایی است که بتواند ظرفیت انسانی پراکنده را در جهت تحلیل و پردازش مسئله محور چالش ها و اولویت ها در عرصه های گوناگون قرار دهد .اندیشکده مجازی منهاج ولایت در واقع در نقش شتاب دهنده ای واقعی در شبکه سازی نخبگان جوان جبهه گفتمانی انقلاب اسلامی ظاهر می شود تا بتواند الگویی جدید برای هم افزایی ، سازماندهی و تولید اندیشه و فکر در خدمت آرمانهای مقدس و انقلابی معرفی کند .